History

History v.8.0 jest aplikacją systemu MS Windows służącą do przeglądania bazy danych z aparatury pomiarowej WellDaq monitorującej proces wiercenia otworu. Dane historyczne są pobierane z serwera MS SQL Server  a następnie prezentowane w formie cyfrowej i graficznej.

Ekran użytkownika umożliwia równoczesne przeglądanie ośmiu wielkości zmierzonych w funkcji czasu w formie zarówno wykresów jak i liczbowych wartości chwilowych.

Dwa okna graficzne mogą zawierać po cztery wykresy wartości zmierzonych w funkcji czasu. Wybór wielkości do wykresów odbywa się za pomocą rozwijanych list. Zakres skali wartości jest ustawiany niezależnie dla każdej ścieżki wykresu. Zakres skali czasowej jest ustawiany jednakowo dla wszystkich wykresów.

Kliknięcie w obszar wykresu powoduje ustawienie kursora w danej współrzędnej czasowej. Wartość tego czasu wyświetlana jest górnej części ekranu. Wartości chwilowe wykresów w danym punkcie wyświetlane są liczbowo w odpowiednich polach. Dodatkowo wyświetlane są też odpowiadające im parametry głębokościowe otworu.