Wybierz swój język

StripChart v.8.0 jest aplikacją systemu MS Windows służącą do wizualizacji danych z aparatury pomiarowej WellDaq monitorującej proces wiercenia otworu. Dane w czasie rzeczywistym są pobierane z serwera NI DataSocket  a następnie prezentowane na ekranie monitora oraz na drukarce graficznej w formie wykresów.

Ekran użytkownika zawiera sześć wykresów po cztery ścieżki każdy, co daje możliwość równoczesnego monitorowania 24 wielkości mierzonych w funkcji czasu. Zmienna czasowa reprezentowana jest przez oś pionową wykresów, przy czym ostatni pomiar znajduje się zawsze u dołu wykresu. Zakres skali czasowej można zmieniać w zależności od potrzeb. Rozdzielczość czasowa pomiarów zależy od częstotliwości wysyłania danych przez aparaturę pomiarową i wynosi zazwyczaj 1 sekundę. Wybór wielkości mierzonych dla każdej ścieżki odbywa się za pomocą rozwijalnych list wyboru, obejmujących 95 pozycji. Zakres skali wartości ustawiany jest niezależnie dla każdej ścieżki wykresu.