Density Log

Okno Density Log tworzy się poprzez menu File – New – Density Log. Podobnie jak inne okna aplikacji można je również zapisywać i odczytywać z pliku.

Okno zawiera wykresy w funkcji głębokości następujących zmiennych:

DENS – ciężar właściwy skały (G/cm3),

DENSN – linia trendu,

OVGRD – gradient ciśnienia nadkładu obliczony z DENSITY,

OVGR  - model gradientu ciśnienia nadkładu,

Wszystkie wartości gradientów są wyrażone w bar/10m.