Edycja danych

Okno edycji prezentujące dane numeryczne w formie tabeli dostępne jest z menu Log Data - Depth.

Tabela zawiera te same dane numeryczne które są prezentowane przez aktywne okno aplikacji. Jest ona zsynchronizowana z wykresami, tak że kliknięcie wykresu spowoduje przejście do odpowiedniego wiersza tabeli.

Do wydruku tabeli numerycznej służy przycisk Print w oknie edycji. Powoduje on wysłanie na wybraną drukarkę danych w takim samym formacie jak w tabeli. Przycisk Export umożliwia eksport danych numerycznych do pliku.